Organizacja i zarządzanie w handlu

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Obok rozwoju rynku i rozwoju demokracji, rozwój sektora usług należy do najważniejszych megatrendów na świecie.

Organizacja i zarządzanie w handlu

Studia z dofinansowaniem 1350 zł!

Osoby, które dokonają zgłoszenia na studia w WSZiM, zostaną zwolnione z opłaty wpisowej oraz otrzymają zniżkę czesnego w kwocie 1000 zł na pierwszy rok studiów.

Organizacja i zarządzanie w handlu

Tematyka studiów

Cechą charakterystyczną rozwoju cywilizacyjnego w XXI wieku jest dynamiczny wzrost znaczenia usług (w tym handlu) w gospodarce. W Polsce już dziś przedsiębiorstwa usługowe stanowią ponad 70% wszystkich podmiotów gospodarczych. Konsekwencją tego jest wzrost zapotrzebowania pracodawców na specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem usługowym. Powszechnie wykorzystywane na studiach teorie zarządzania i marketingu nie zawsze bezpośrednio odzwierciedlają potrzeby przedsiębiorstw usługowych i handlowych. Stwarza to konieczność kształcenia specjalistów przygotowanych do zarządzania tego typu podmiotami. Cele studiów sprowadzają się do kształcenia umiejętności planowania działalności przedsiębiorstwa usługowego, zarządzania nią, kontroli jej wyników oraz rozwiązywania problemów, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności usługowej i handlowej.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • kształtowania i utrzymywania relacji z klientami;
 • optymalnego wykorzystywania potencjału usługowego w przedsiębiorstwie;
 • kształtowania oferty usługowej i asortymentowej;
 • przygotowania menedżerskiego do kierowania działalnością usługową i handlową.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa usługowe i handlowe w kraju i państwach UE,
 • menadżer w sektorze usług i handlu,
 • menadżer w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • własna działalność gospodarcza.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • organizacja działalności handlowej
 • strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych
 • zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
 • logistyka dystrybucji
 • technologia i techniki handlu
 • controlling
 • marketing w przedsiębiorstwie handlowym

Opłaty: czesne, wpisowe

płatnośćmiesięczna (10)
czesne podstawowe 10x370 zł
wpisowe 350 zł

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo dojrzałości w oryginale
 • Podanie - kwestionariusz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie (format 3,5 cm na 4,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Dowod wpłaty opłat za studia

Wpłat należy dokonywać na konto:

79 1090 1056 0000 0001 2972 8654kod SWIFT: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK S.A.
4 Oddział w Warszawie
Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa