Pomoc materialna dla studentów może mieć formę:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Stypendia socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, za ostatni zamknięty rok kalendarzowy poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego.

Maksymalny dochód miesięczny na jednego członka rodziny, uprawniający  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 730 zł netto.

 

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne zaświadczenie.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

W przypadku, gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane jest czasowo i utraci swą ważność, wypłata stypendium zostaje wstrzymana do czasu dostarczenia aktualnego orzeczenia. Stypendium podlega wyrównaniu w przypadku zachowania ciągłości orzeczenia.

 

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż 3 miesiące po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą wniosku.

 

Stypendia rektora dla najlepszych studentów 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią . Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zaliczył pierwszy rok studiów.

 

                             Stypendium na 2 roku studiów                                                    Stypendium na 3 roku studiów

Stypendium rektora rok 2      Stypendium rektora rok 3

 

Otrzymane stypendia w pierwszej kolejność przekazywane są Uczelni na poczet czesnego, tym samym Twoje zobowiązanie z tego tytułu ulega zmniejszeniu.

Wysokości stypendium mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy MNiSzW nie zapewni stosownej dotacji.
Regulamin Świadczeń Pomocy Materialnej