W Senacie w dniu 14 marca 2017 r. odbyła się konferencja: „Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w stanowieniu prawa miejscowego”, zorganizowana przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pomysłodawczynią, inicjatorką i koordynatorem organizacyjnym konferencji była dr Elżbieta Mreńca.

Otwarcia konferencji dokonała Wicemarszałek Senatu Maria Koc, która podkreśliła, że inicjatywa uchwałodawcza może mieć wpływ na wzmocnienie zaangażowania społeczności
w funkcjonowanie gminy. Jej zdaniem należy upowszechniać wiedzę na temat tego narzędzia.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie prof. dr hab. Marian Kallas zwrócił uwagę, że w związku z trwającym kryzysem przedstawicielstwa obserwowane są pewne zaburzenia w procesie ewolucji demokracji przedstawicielskiej w kierunku demokracji partycypacyjnej.  

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dr Piotr Zientarski jako cel konferencji wskazał wymianę poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych ośrodków akademickich na temat istoty obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz jej wpływu na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w sprawach jednostek samorządu terytorialnego. W konferencji swoje wystąpienia przedstawili:

1)      dr Piotr Benedykt Zientarski, senator, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, temat wystąpienia:  „Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji obywatelskiej”;

2)      prof. dr hab. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa, Wydział Prawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny, temat wystąpienia:  „Prawne podstawy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej”;

3)      prof. nadzw. dr hab. Jerzy Korczak, kierownik Zakładu Nauki Administracji, Instytut Nauk Administracyjnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, temat wystąpienia: „Materialnoprawne ograniczenia inicjatywy obywatelskiej”;

4)      prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, temat wystąpienia:  „Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na przykładzie miasta Łodzi”;

5)      dr Elżbieta Mreńca, Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Warszawie, temat wystąpienia:  „Zasady i tryb wykonywania prawa obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w gminach miejskich i wiejskich”;

6)      dr Arkadiusz Cudak, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wydział Prawa
i Administracji, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, temat wystąpienia:  „Analiza prawna orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie uregulowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej”;

7)      dr Inga Oleksiuk / dr Karol Kostrzębski, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, temat wystąpienia:  „Rola nowych ruchów miejskich w tworzeniu prawa miejscowego”;

8)      mgr Karolina Borecka, Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Warszawie, temat wystąpienia:  „Podstawowe cechy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w gminach miejsko-wiejskich”.

Zakończenie konferencji poprzedziła ożywiona dyskusja, w której brali udział przedstawiciele nauki oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego. Dyskusji przysłuchiwali się też studenci ze Studenckiego Koła Naukowego LEGISLACJA działającego na Wydziale Prawa i Administracji WSFiZ w Warszawie.

Po konferencji ukaże się publikacja w formie książki, która zostanie wydana przez Kancelarię Senatu. W publikacji tej zostaną, między innymi, sformułowane postulaty de lege ferenda w zakresie ustawowego uregulowania prawa obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.