Zapraszamy wykładowców i studentów do udziału w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Najlepsi z najlepszych! 2.0"

Nawet 320 tys. zł mogą uzyskać studenci na udział w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Dziś rusza nabór do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” Pojekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem programu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich kreatywności, innowacyjności i aktywności naukowej. Projekt realizowany przez jednego studenta może liczyć na grant w wysokości 80 tys. zł, a inicjatywy zespołu studentów – nawet na 320 tys. złotych.

Środki te przeznaczyć można na sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach i konkursach lub też na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z tymi wydarzeniami. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 100 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach lub też konferencjach.

Jeśli macie ciekawe pomysły na projekty naukowe, udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach zgłszajcie się do swoich wykładowców. Nabór trwa do 24 kwietnia 2017 roku ale wykładowców prosimy o zgłaszanie studentów do 18 kwietnia 2017 r.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem uczelni, która składa ofertę (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu);
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego przez lektora lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie);
  3. posiada opinię opiekuna merytorycznego projektu lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Więcej informacji znaleźć można w tej zakładce.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w załącznikach.