Kampus Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie został sfinansowany w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Kampusu i Modernizacja Wyposażenia IT Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie” realizowanego w ramach Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji, priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wartość projektu brutto: 4 369 034,96
Poziom dofinansowania z EFRR  3 050 691,77 co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych