Finanse menedżerskie, controlling i rachunkowość zarządcza

Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Zarządzanie
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Zarządzanie
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://sochaczew.edu.pl/specjalizacja/finanse-menedzerskie-controlling-i-rachunkowosc-zarzadcza/|https://sochaczew.edu.pl|finanse-menedzerskie-controlling-i-rachunkowosc-zarzadcza
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Studia przeznaczone są dla osób myślących o profesjonalnej karierze menedżerskiej w świecie finansów. Studiowanie na tej specjalności pozwala na pozyskanie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności w zakresie finansów organizacji gospodarczych, strategii podatkowych, zarządzania ryzykiem, strategii inwestycyjnych, strategii controllingu i rachunkowości. Podczas studiów nauczysz się też analizy oraz podejmowania decyzji finansowych. 

Co możesz robić po studiach?

Po ukończeniu studiów będziesz mieć szerokie możliwości wyboru pracy, ponieważ ta specjalność przygotowuje do pełnienia funkcji menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania w podmiotach gospodarczych. Twoje kwalifikacje będą bardzo przydatne, jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie własnego biznesu.  
 

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Masz analityczny i dociekliwy umysł oraz lubisz rozwiązywać trudne zadania
Interesują Ciebie zagadnienia ekonomiczne i masz zmysł menedżerski
Szukasz ambitnych zadań i chcesz budować profesjonalną karierę

Program i struktura studiów

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(MAGISTERSKIE)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem
tytułu magistra

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu zarządzania oraz na przedmiotach specjalnościowych finansów, rachunkowości i controllingu. 

Pierwszy
rok studiów

Pierwsze dwa semestry obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów kierunku studiów. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
BHP 0 W 8
Metody statystyczne 7 W, Ć 40
Przedsiębiorczość 7 W, Ć 40
Public relations 4 K 16
Koncepcje zarządzania 4 W 24
Etyka w zarządzaniu 4 K 16
Prawo cywilne 4 W 16
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Zarządzanie strategiczne 7 W, Ć 40
Sztuka negocjacji 7 W, Ć 32
Marketing międzynarodowy 6 W 24
Prawo handlowe 5 W 16
Nowoczesne zarządzanie procesami biznesowymi 5 W 16

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów możesz wybrać przedmioty z zakresu specjalności finanse menedżerskie, controlling i rachunkowość zarządcza, aby zdobyć specjalistyczne przygotowanie w tym zakresie. W semestrze III należy wybrać dwa z trzech przedmiotów prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń oraz dwa z trzech przedmiotów w formie konwersatoriów. W semestrze IV – należy wybrać trzy z czterech przedmiotów prowadzonych w formie konwersatoriów. 

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Zajęcia fakultatywne 2 K 16
Rachunkowość zarządcza 5 W, Ć 40
Budżetowanie finansowe 5 W, Ć 40
Analiza fundamentalna spółki 5 W, Ć 40
Controling finansowy 2 K 16
Audyt i kontrola wewnętrzna 2 K 16
Rachunkowość podatkowa 2 K 16
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Zajęcia fakultatywne 2 K 16
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 4 K 24
Zarządzanie ryzykiem finansowym 4 K 24
Zarządzanie finansami osobistymi 4 K 24
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 4 K 24

W programie studiów znajdują się także lektoraty języka obcego. 
Począwszy od semestru trzeciego studenci uczestniczą także w seminarium dyplomowym, podczas którego przygotowują pracę magisterską pod opieką promotora. Egzamin dyplomowy z obroną pracy magisterskiej kończy studia i pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra. 

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacać jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatność semestralną i 10-miesięczną. Dzięki temu możesz decydować w jaki sposób chcesz planować swoje wydatki na studia.

Obniż koszt studiów

W ramach programu rabatowego AEH możesz skorzystać ze zniżek i promocji. Są one rozliczane przeważnie w pierwszym roku studiów, co oznacza, że na pierwszym roku studiów Twoje czesne będzie pomniejszone o wysokość przyznanych zniżek.  
Aktualna promocja to 10% rabatu na cały tok studiów i nie zapłacisz za wpisowe! Kandydaci, którzy opłacą pierwszą ratę czesnego w ciągu miesiąca od rejestracji, zostaną zwolnieni z opłaty wpisowego oraz otrzymają 10% rabatu na cały okres studiów. 

Opłaty za studia
Zapisz się do końca maja
na cały okres studiów
10%

Wysokość czesnego

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat
1
Promocja
3600 zł
cena regularna: 4000 zł
Promocja
1890 zł
cena regularna: 2100 zł
Promocja
396 zł
cena regularna: 440 zł
2
4200 zł
2200 zł
460 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

Stypendia - to prostsze niz myślisz

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79