Informatyka w zarządzaniu

Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Zarządzanie
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Zarządzanie
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski
https://sochaczew.edu.pl/specjalizacja/informatyka-w-zarzadzaniu/|https://sochaczew.edu.pl|informatyka-w-zarzadzaniu
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Żyjemy w świecie, w którym większość procesów w zarządzaniu staje się całkowicie lub częściowo zinformatyzowana. Coraz więcej spraw jesteśmy w stanie załatwić przez Internet, bez wychodzenia z domu. Celem specjalności jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie automatyzacji pracy. Organizacje i przedsiębiorstwa coraz intensywniej poszukują pracowników, którzy sprawnie i intuicyjnie potrafią obsługiwać systemy informatyczne w zarządzaniu. Specjaliści z tej dziedziny są i będą w przyszłości niezwykle wartościowi na wciąż zmieniającym się rynku pracy. 

Co możesz robić po studiach?

Po ukończeniu tych studiów otworzą przed Tobą szerokie możliwości kariery zawodowej. Znajdziesz zatrudnienie m.in. w administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, firmach doradczych i konsultingowych, organach państwowych. 

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się procesami informatycznymi w zarządzaniu
Swoją karierę wiążesz z nowymi technologiami
Masz otwarty umysł i myślisz przyszłościowo

Program i struktura studiów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
(LICENCJACKIE)

trwają
3 lata (6 semestrów)
mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem
tytułu licencjata.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu systemów informatycznych w zarządzaniu stosowanych w organizacjach i przedsiębiorstwach oraz z zakresu nauk o zarządzaniu i dyscyplin pokrewnych, dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych organizacji. 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewnią szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla wybranego kierunku studiów.  

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
BHP 0 K 4
Umiejętności akademickie 4 K 8
Wprowadzenie do filozofii 2 W 16
Podstawy komunikacji społecznej 4 K 16
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 24
Podstawy ekonomii 5 W 24
Nauka o państwie, prawie i polityce 5 K 24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 24
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Metody ilościowe - statystyka 6 W, Ć 40
Podstawy finansów ogólnych i publicznych 4 W 24
Zarządzanie organizacjami 4 K 16
Podstawy rachunkowości 6 W, Ć 40
Zarządzanie projektami 4 K 16
Podstawy prawa gospodarczego 4 W 16

Drugi
rok studiów

W drugim roku studiów wprowadzane są do programu przedmioty skoncentrowane na wybranym kierunku studiów. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy i nabycie kompetencji niezbędnych do rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania. Na czwartym semestrze rozpoczniesz zajęcia realizowane w ramach wybranego kierunku studiów. 

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Finanse przedsiębiorstwa 7 W, Ć 40
Mikroekonomia 6 W, Ć 40
Zarządzanie zasobami ludzkimi 7 W, Ć 40
Podstawy marketingu 4 W 24
Zachowania organizacyjne 4 K 24
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Makroekonomia 4 K 24
Podstawy public relations 4 W 16
Zarządzanie zmianą 4 K 24
Zarządzanie jakością 4 K 16
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 6 W, Ć 40
Badania marketingowe 6 W, Ć 40

Trzeci
rok studiów

Na trzecim roku dotychczas zdobytą wiedzę będziesz pogłębiać i systematyzować. W ramach modułu specjalnościowego opanujesz wiedzę związaną z procesami informatycznymi w zarządzaniu oraz dowiesz się więcej na temat systemów bezpieczeństwa informacyjnego. 

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Informatyka w zarządzaniu 3 W 16
Podstawy negocjacji i mediacji 5 W, Ć 40
Komputerowe wspomaganie decyzji menedżerskich 5 W, Ć 40
Gospodarka cyfrowa 3 K 16
Organizacja i metody pracy 3 K 16
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
E-biznes i e-usługi 5 W, Ć 40
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) 5 W, Ć 40
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 3 K 16
Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem 3 K 16

W programie studiów znajdują się także lektoraty języka obcego  

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacać jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatność semestralną i 10-miesięczną. Dzięki temu możesz decydować w jaki sposób chcesz planować swoje wydatki na studia.

Obniż koszt studiów

W ramach programu rabatowego AEH możesz skorzystać ze zniżek i promocji. Są one rozliczane przeważnie w pierwszym roku studiów, co oznacza, że na pierwszym roku studiów Twoje czesne będzie pomniejszone o wysokość przyznanych zniżek.  
Aktualna promocja to 10% rabatu na cały tok studiów i brak opłaty wpisowego dla kandydatów, którzy zarejestrują się do końca lipca 2024 roku. 

Opłaty za studia
Zapisz się do końca lipca
na cały tok studiów
10%

Wysokość czesnego

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat
1
Promocja
3510 zł
cena regularna: 3900 zł
Promocja
1840 zł
cena regularna: 2050 zł
Promocja
387 zł
cena regularna: 430 zł
2 i 3
4100 zł
2150 zł
450 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

Stypendia - to prostsze niz myślisz

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79