Logistyka w przedsiębiorstwie

Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Zarządzanie
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Zarządzanie
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski
https://sochaczew.edu.pl/specjalizacja/logistyka-w-przedsiebiorstwie/|https://sochaczew.edu.pl|logistyka-w-przedsiebiorstwie
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Logistyka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki na całym świecie. Studiując na tej specjalności zdobędziesz wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności z zakresu zarządzania procesami logistycznymi na poziomie przedsiębiorstwa, w układach i ciągach procesowych, w łańcuchach dostaw i tworzenia wartości, w układach przestrzennych. Nauczysz się także korzystać z określonych algorytmów i pakietów oraz w jaki sposób projektować struktury kooperacyjne. 

Co możesz robić po studiach?

Profesjonaliści z zakresu logistyki są poszukiwani w praktycznie każdym obszarze gospodarki zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Dlatego też po ukończeniu tej specjalności czekają na Ciebie możliwości rozwijania kariery na stanowiskach specjalistycznych związanych z tą dziedziną, takich jak na przykład spedytor czy specjalista ds. dostaw. Logistycy to także doskonali menadżerowie i analitycy, co sprawia, że perspektywy ciekawej pracy są niezwykle szerokie.   

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Lubisz nowe wyzwania i potrafisz myśleć wielozadaniowo
Masz zdolności analityczne i organizacyjne
Myślisz o karierze w dynamicznej i perspektywicznej branży

Program i struktura studiów

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(MAGISTERSKIE)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem
tytułu magistra

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu zarządzania oraz na przedmiotach specjalnościowych – logistyka w przedsiębiorstwie. 

Pierwszy
rok studiów

Pierwsze dwa semestry obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów kierunku studiów. 

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
BHP 0 W 8
Metody statystyczne 7 W, Ć 40
Przedsiębiorczość 7 W, Ć 40
Public relations 4 K 16
Koncepcje zarządzania 4 W 24
Etyka w zarządzaniu 4 K 16
Prawo cywilne 4 W 16
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Zarządzanie strategiczne 7 W, Ć 40
Sztuka negocjacji 7 W, Ć 32
Marketing międzynarodowy 6 W 24
Prawo handlowe 5 W 16
Nowoczesne zarządzanie procesami biznesowymi 5 W 16

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów możesz wybrać przedmioty z zakresu specjalności logistyka w przedsiębiorstwie, aby zdobyć specjalistyczne przygotowanie w tym zakresie. W semestrze III należy wybrać dwa z trzech przedmiotów prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń oraz dwa z trzech przedmiotów w formie konwersatoriów. W semestrze IV – należy wybrać trzy z czterech przedmiotów prowadzonych w formie konwersatoriów. 

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Zajęcia fakultatywne 2 K 16
Metodyka zarządzania projektami 5 W, Ć 40
Logistyka 5 W, Ć 40
Informatyczne systemy zarządzania 5 W, Ć 40
Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 2 K 16
Infrastruktura logistyczna 2 K 16
Polityka transportowa UE 2 K 16
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Zajęcia fakultatywne 2 K 16
Społeczno-organizacyjne zarządzanie procesami 4 K 24
Marketing na rynku przedsiębiorstw 4 K 24
Praktyczne problemy zarządzania działalnością spedycyjną 4 K 24
Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw 4 K 24

W programie studiów znajdują się także lektoraty języka obcego. 
Począwszy od semestru trzeciego studenci uczestniczą także w seminarium dyplomowym, podczas którego przygotowują pracę magisterską pod opieką promotora. Egzamin dyplomowy z obroną pracy magisterskiej kończy studia i pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra. 

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacać jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatność semestralną i 10-miesięczną. Dzięki temu możesz decydować w jaki sposób chcesz planować swoje wydatki na studia.

Obniż koszt studiów

W ramach programu rabatowego AEH możesz skorzystać ze zniżek i promocji. Są one rozliczane przeważnie w pierwszym roku studiów, co oznacza, że na pierwszym roku studiów Twoje czesne będzie pomniejszone o wysokość przyznanych zniżek.  
Aktualna promocja to 10% rabatu na cały tok studiów i nie zapłacisz za wpisowe! Kandydaci, którzy opłacą pierwszą ratę czesnego w ciągu miesiąca od rejestracji, zostaną zwolnieni z opłaty wpisowego oraz otrzymają 10% rabatu na cały okres studiów. 

Opłaty za studia
Zapisz się do końca maja
na cały okres studiów
10%

Wysokość czesnego

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat
1
Promocja
3600 zł
cena regularna: 4000 zł
Promocja
1890 zł
cena regularna: 2100 zł
Promocja
396 zł
cena regularna: 440 zł
2
4200 zł
2200 zł
460 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

Stypendia - to prostsze niz myślisz

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79