AEH –
projekty europejskie

Projekty w trakcie realizacji

1. „Uczelnia na medal”

Projekt realizowany w okresie 4 listopada 2019 r. do 30 października 2023 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w zakresie: architektonicznym, komunikacyjnym, administrowania stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia – co doprowadzi do osiągnięcia modelu uczelni w pełni dostępnej dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Cel będzie realizowany w okresie od 4 listopada 2019 r. do 30 października 2023 r.

Projekt zakłada wprowadzenie nowej oferty zajęć i form wsparcia dla kandydatów i kandydatek oraz studentów i studentek potrzebujących wsparcia (również bez orzeczenia), a także dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Uczelni. Projekt jest również uzupełnieniem i rozszerzeniem działalności dotychczasowej oferty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do 106 studentów i studentek z niepełnosprawnościami i 105 pracowników i pracownic, w tym administracyjnych (51) oraz dydaktycznych (54) Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (Uczelni) zainteresowanych udziałem w projekcie.

Nowa oferta wsparcia składa się z kilku Programów różnorodnych tematycznie. Uzyskaj więcej informacji na temat projektów oraz zasad rekrutacji do projektu.

Dowiedz się więcej

2. „Akademia demokracji”

Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, w okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2022, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-T161/18.

Wartość projektu: 1 763 168,85 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 1 485 998,71 zł.

Celem głównym projektu jest opracowanie programu kształcenia i realizacja działań dydaktycznych (warsztaty, szkolenia, bezpośredni mentoring pracy z UP) w celu rozwijania kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu u 900 uczniów (500 dziewcząt i 400 chłopców) uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (12-19 lat) na terenie całego kraju poprzez realizację zajęć edukacyjnych.

Zaplanowane działania przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczności, takie jak: zdolności analityczne, pomysłowość, myślenie krytyczne, praca zespołowa, umiejętność kreacji zespołem, praca metodą projektu, terminowa realizacja zadań, samodzielność w decyzjach, odporność na stres, samoorganizacja pracy, elastyczne reagowanie na zmiany w celu podniesienia kluczowych kwalifikacji dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie „Akademia Demokracji”

Dowiedz się więcej

3. „Vizja przyszłości”

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2023 r. Skierowany do studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych Akademii Ekonomiczno -Humanistycznej w Warszawie.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności zarządzania i jakości kształcenia przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie do profesjonalnego kształcenia studentów dostosowanego do wymogów rynku pracy w okresie 4 lat, m.in. poprzez:

1

podniesienie kompetencji kluczowych studentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej z punktu widzenia gospodarki rynku pracy, społeczeństwa i rozwoju kraju u 470 studentów poprzez podjęcie nauki na zmodernizowanym kierunku kształcenia – PSYCHOLOGIA studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz udział w szkoleniach;

2

zwiększenie kompetencji zarządczych u 25 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni , poprzez zaoferowanie szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb;

3

zwiększenie kompetencji dydaktycznych wśród 54 pracowników kadry dydaktycznej uczelni, poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach, dzięki czemu do dydaktyki zostaną wprowadzone innowacyjne formy i metody, skutkujące podwyższeniem jakości nauczania;

4

poprawa efektywności zarządzania i dostępności informacji poprzez wdrożenie i modernizację zintegrowanego informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią, który zapewni możliwość długofalowego rozwoju i wzrostu konkurencyjności uczelni na rynku edukacyjnym.

Dowiedz się więcej

4. „Uczelnia bliżej biznesu”

„Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie” – projekt realizowany od 3 września 2018 r. do 30 sierpnia 2022 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz efektywności zarządzania w formie kompleksowego programu „Uczelnia bliżej biznesu – zintegrowany program rozwoju WSFiZ” w okresie 4 lat, m.in. poprzez:

zwiększenie praktycznych elementów kształcenia poprzez wdrożenie programu „Szkoła praktyków biznesu”, w ramach której wykładowcy-praktycy przeprowadzą wykłady i ćwiczenia dla 1095 studentów ostatnich 2 semestrów studiów wszystkich kierunków I stopnia;

zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia uczelni poprzez opracowanie i wdrożenie 2 nowych programów w j. angielskim dla 150 osób, w tym min. 90 cudzoziemców;

poprawa jakości oferty edukacyjnej, efektywności zarządzania i dostępności informacji poprzez wdrożenie i modernizację zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania uczelnią, który zapewni możliwość długofalowego rozwoju i wzrostu konkurencyjności uczelni;

zwiększenie szans zawodowych studentów ostatnich 1-4 semestrów studiów I stopnia poprzez skierowanie 358 studentów na wysokiej jakości staże;

zwiększenie kompetencji zawodowych, w tym zarządczych u 62 pracowników administracyjnych uczelni, poprzez zaoferowanie szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb;

zwiększenie kompetencji zawodowych, w tym zarządczych u 62 pracowników administracyjnych uczelni, poprzez zaoferowanie szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb;

zwiększenie kompetencji dydaktycznych wśród 91 pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, poprzez umożliwienie udziału w dedykowanych „szytych na miarę” szkoleniach;

zwiększenie kompetencji studentów WSFiZ, kluczowych z punktu widzenia gospodarki i rozwoju kraju u 700 studentów.

Dowiedz się więcej

Projekty zrealizowane w latach 2009 – 2020

01

„Uczelnie bliżej studentów zagranicznych – międzynarodowy program promocji polskich szkół wyższych”

Projekt realizowany w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna. Celem projektu był udział w 7 targach zagranicznych, tj.: Wietnam (Hanoi, iHo Chi Min); Rosja (Krasnojarsk i Nowosybirsk); Tajlandia (Bangkok); Uzbekistan (Samarkanda, Bukhra) w celu promocji Uczelni za granicą.

02

„Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe”

Projekt zrealizowany od 1 listopada 2016 do 31 sierpnia 2018 r. W ramach projektu przeprowadzono 2 edycje studiów podyplomowych dla 80 pracowników wymiaru sprawiedliwości, specjalizujących się w tematyce gospodarczej, w szczególności prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego, zainteresowanych podniesieniem wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie ww. prawa zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych.

03

„Zaplanuj karierę z Vizją!”

Projekt zrealizowany od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 r. Dzięki niemu 480 studentów ostatnich dwóch semestrów I i II stopnia studiów na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, politologia, psychologia, prawo objętych zostało wsparciem w formie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz w zakresie przedsiębiorczości. Działania te poprzedziły utworzenie Bilansu kompetencji. Więcej informacji na stronie: www.kariera.vizja.pl.

04

„Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI”

Udział w projekcie mogą wziąć studenci I, II lub III roku kierunku informatyka z Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych. Projekt realizowany w latach 2013-2015. Więcej informacji na stronie: www.informatycywbiznesie.vizja.net.

05

„GRADYS”

Oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze u osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych, finansowany ze środków Programu „Innowacje Społeczne”, realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zobacz więcej